Vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo

Bạn không thể xóa vĩnh viễn tài khoản quảng cáo khỏi Trình quản lý kinh doanh nhưng có thể vô hiệu hóa tài khoản này nếu hiện tại, bạn không sử dụng. Việc vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo sẽ không xóa vĩnh viễn tài khoản đó khỏi doanh […]

Vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo

Bạn không thể xóa vĩnh viễn tài khoản quảng cáo khỏi Trình quản lý kinh doanh nhưng có thể vô hiệu hóa tài khoản này nếu hiện tại, bạn không sử dụng. Việc vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo sẽ không xóa vĩnh viễn tài khoản đó khỏi doanh […]

Vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo

Bạn không thể xóa vĩnh viễn tài khoản quảng cáo khỏi Trình quản lý kinh doanh nhưng có thể vô hiệu hóa tài khoản này nếu hiện tại, bạn không sử dụng. Việc vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo sẽ không xóa vĩnh viễn tài khoản đó khỏi doanh […]

Chuyển giữa các tài khoản quảng cáo

Nếu quản lý nhiều tài khoản quảng cáo trên Facebook, bạn có thể sử dụng menu thả xuống Tài khoản trong Trình quản lý quảng cáo để chuyển sang tài khoản quảng cáo khác. Chuyển tài khoản quảng cáo Truy cập Trình quản lý quảng cáo. Nhấp vào menu thả […]

Chuyển giữa các tài khoản quảng cáo

Nếu quản lý nhiều tài khoản quảng cáo trên Facebook, bạn có thể sử dụng menu thả xuống Tài khoản trong Trình quản lý quảng cáo để chuyển sang tài khoản quảng cáo khác. Chuyển tài khoản quảng cáo Truy cập Trình quản lý quảng cáo. Nhấp vào menu thả […]

Chuyển giữa các tài khoản quảng cáo

Nếu quản lý nhiều tài khoản quảng cáo trên Facebook, bạn có thể sử dụng menu thả xuống Tài khoản trong Trình quản lý quảng cáo để chuyển sang tài khoản quảng cáo khác. Chuyển tài khoản quảng cáo Truy cập Trình quản lý quảng cáo. Nhấp vào menu thả […]

Tìm quảng cáo của bạn

Bạn có thể tìm chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo. Khi truy cập Trình quản lý quảng cáo, bạn có thể tìm quảng cáo trong 3 tab sau: Chiến dịch Nhóm quảng cáo Quảng cáo Mỗi tab tuân theo cấu trúc của […]

Tìm quảng cáo của bạn

Bạn có thể tìm chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo. Khi truy cập Trình quản lý quảng cáo, bạn có thể tìm quảng cáo trong 3 tab sau: Chiến dịch Nhóm quảng cáo Quảng cáo Mỗi tab tuân theo cấu trúc của […]