Tìm số ID quảng cáo và tài khoản quảng cáo trên Facebook

Khi bạn quảng cáo trên Facebook, tài khoảng quảng cáo và quảng cáo của bạn được cấp các số ID duy nhất. Các số ID này có thể hữu ích khi bạn muốn thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh hoặc tìm kiếm chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo cụ thể. Bạn có thể tìm:

 • Số ID tài khoản quảng cáo trong menu thả xuống Tài khoản trong Trình quản lý quảng cáo
 • Số ID chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo bằng cách tùy chỉnh cột trong Trình quản lý quảng cáo
 • Số ID tài khoản quảng cáo trong thanh địa chỉ của trình duyệt trong Trình quản lý quảng cáo
 • Số ID chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo trong thanh địa chỉ của trình duyệt trong Trình quản lý quảng cáo

Tìm ID tài khoản quảng cáo (menu thả xuống Tài khoản)

 1. Truy cập Trình quản lý quảng cáo.
 2. Nhấp vào menu thả xuống Tài khoản. Lúc này, bạn sẽ nhìn thấy số ID của tài khoản quảng cáo của mình.

Tìm ID chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo (Tùy chỉnh cột)

 1. Truy cập Trình quản lý quảng cáo.
 2. Nhấp vào menu thả xuống Cột rồi chọn Tùy chỉnh cột.
 3. Trong cửa sổ Tùy chỉnh cột, nhấp vào Cài đặt.
 4. Nhấp để chọn các hộp bên cạnh ID chiến dịch, ID nhóm quảng cáo hoặc ID quảng cáo.
 5. Mẹo: Để lưu lựa chọn của bạn làm giá trị đặt trước, hãy nhấp để chọn hộp bên cạnh Lưu làm giá trị đặt trước và đặt tên cho giá trị đặt trước. Lần tới bạn nhấp vào menu thả xuống Cột, bạn có thể chọn giá trị đặt trước đó để xem số ID của chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo. Tìm hiểu thêm về tùy chỉnh cột.

 6. Nhấp vào Áp dụng. Lúc này, bạn sẽ nhìn thấy ID chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo trong bảng Trình quản lý quảng cáo.

Tìm ID tài khoản quảng cáo trong thanh địa chỉ

 1. Truy cập Trình quản lý quảng cáo.
 2. Tìm số trong thanh địa chỉ của trình duyệt. Nếu bạn gặp sự cố khi tìm ID tài khoản quảng cáo trong thanh địa chỉ, hãy tìm act= trong URL.

Tìm ID chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo trong thanh địa chỉ

 1. Truy cập Trình quản lý quảng cáo.
 2. Nhấp vào chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo bạn muốn mở.
 3. Tìm số trong thanh địa chỉ của trình duyệt. Nếu bạn gặp sự cố khi tìm ID chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo trong thanh địa chỉ, hãy tìm selected_campaign_ids, selected_adset_ids hoặc selected_ad_ids trong URL.

Quản lý quảng cáo

* Nguồn: Facebook

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Tìm số ID quảng cáo và tài khoản quảng cáo trên Facebook

Khi bạn quảng cáo trên Facebook, tài khoảng quảng cáo và quảng cáo của bạn được cấp các số ID duy nhất. Các số ID này có thể hữu ích khi bạn muốn thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý kinh doanh hoặc tìm kiếm chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo cụ thể. Bạn có thể tìm:

 • Số ID tài khoản quảng cáo trong menu thả xuống Tài khoản trong Trình quản lý quảng cáo
 • Số ID chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo bằng cách tùy chỉnh cột trong Trình quản lý quảng cáo
 • Số ID tài khoản quảng cáo trong thanh địa chỉ của trình duyệt trong Trình quản lý quảng cáo
 • Số ID chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo trong thanh địa chỉ của trình duyệt trong Trình quản lý quảng cáo

Tìm ID tài khoản quảng cáo (menu thả xuống Tài khoản)

 1. Truy cập Trình quản lý quảng cáo.
 2. Nhấp vào menu thả xuống Tài khoản. Lúc này, bạn sẽ nhìn thấy số ID của tài khoản quảng cáo của mình.

Tìm ID chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo (Tùy chỉnh cột)

 1. Truy cập Trình quản lý quảng cáo.
 2. Nhấp vào menu thả xuống Cột rồi chọn Tùy chỉnh cột.
 3. Trong cửa sổ Tùy chỉnh cột, nhấp vào Cài đặt.
 4. Nhấp để chọn các hộp bên cạnh ID chiến dịch, ID nhóm quảng cáo hoặc ID quảng cáo.
 5. Mẹo: Để lưu lựa chọn của bạn làm giá trị đặt trước, hãy nhấp để chọn hộp bên cạnh Lưu làm giá trị đặt trước và đặt tên cho giá trị đặt trước. Lần tới bạn nhấp vào menu thả xuống Cột, bạn có thể chọn giá trị đặt trước đó để xem số ID của chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo. Tìm hiểu thêm về tùy chỉnh cột.

 6. Nhấp vào Áp dụng. Lúc này, bạn sẽ nhìn thấy ID chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo trong bảng Trình quản lý quảng cáo.

Tìm ID tài khoản quảng cáo trong thanh địa chỉ

 1. Truy cập Trình quản lý quảng cáo.
 2. Tìm số trong thanh địa chỉ của trình duyệt. Nếu bạn gặp sự cố khi tìm ID tài khoản quảng cáo trong thanh địa chỉ, hãy tìm act= trong URL.

Tìm ID chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo trong thanh địa chỉ

 1. Truy cập Trình quản lý quảng cáo.
 2. Nhấp vào chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo bạn muốn mở.
 3. Tìm số trong thanh địa chỉ của trình duyệt. Nếu bạn gặp sự cố khi tìm ID chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo trong thanh địa chỉ, hãy tìm selected_campaign_ids, selected_adset_ids hoặc selected_ad_ids trong URL.

Quản lý quảng cáo

* Nguồn: Facebook

Was this article helpful?

Để lại bình luận?