Tùy chỉnh báo cáo chuẩn

Bạn có thể sử dụng nhiều báo cáo chuẩn làm nền tảng cho báo cáo tùy chỉnh. Để tạo báo cáo tùy chỉnh mới dựa trên báo cáo chuẩn hiện có:

  1. Mở báo cáo mà bạn muốn sử dụng làm nền tảng cho báo cáo tùy chỉnh.
  2. Nhấp vào Chỉnh sửa, trong thanh tác vụ phía trên báo cáo.
  3. Làm theo hướng dẫn tạo báo cáo tùy chỉnh.
Lưu ý: Tính năng này không có sẵn trong tất cả các báo cáo.

* Nguồn: Google Analytics

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Tùy chỉnh báo cáo chuẩn

Bạn có thể sử dụng nhiều báo cáo chuẩn làm nền tảng cho báo cáo tùy chỉnh. Để tạo báo cáo tùy chỉnh mới dựa trên báo cáo chuẩn hiện có:

  1. Mở báo cáo mà bạn muốn sử dụng làm nền tảng cho báo cáo tùy chỉnh.
  2. Nhấp vào Chỉnh sửa, trong thanh tác vụ phía trên báo cáo.
  3. Làm theo hướng dẫn tạo báo cáo tùy chỉnh.
Lưu ý: Tính năng này không có sẵn trong tất cả các báo cáo.

* Nguồn: Google Analytics

Was this article helpful?

Để lại bình luận?