Rút đơn khiếu nại vi phạm bản quyền

Sau khi gửi thông báo vi phạm bản quyền, chủ sở hữu bản quyền có thể nhận ra rằng họ đã xác định sai nội dung hoặc có thể thay đổi quyết định về khiếu nại. Khi điều này xảy ra, YouTube sẵn sàng xử lý yêu cầu rút đơn khiếu nại về bản quyền từ bên gửi khiếu nại đó ban đầu.

Nếu bạn đã xóa video:

Nếu đã xóa một video bị cáo buộc vi phạm bản quyền, bạn có thể rút đơn khiếu nại trên trang Rút đơn khiếu nại. Ngoài ra còn có các trang khác để bạn có thể rút đơn khiếu nại đã gửi thông qua Chương trình xác minh nội dung (CVP)Hệ thống quản lý nội dung (CMS). Xin lưu ý rằng sau khi thực hiện hành động này, bạn không thể khiếu nại lại video đã bị xóa trước đó. Để gửi yêu cầu rút đơn khiếu nại, bạn cần đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn đã dùng để gửi khiếu nại về bản quyền.

Nếu bạn không có Tài khoản Google và muốn rút đơn khiếu nại vi phạm bản quyền, hãy gửi cho chúng tôi các thông tin sau:

  1. Tuyên bố rút đơn khiếu nại (chẳng hạn như "Tôi xin rút đơn khiếu nại về vi phạm bản quyền")
  2. URL hoàn chỉnh và cụ thể của video đang được đề cập đến (ví dụ: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxx)
  3. Chữ ký điện tử (nhập tên hợp pháp đầy đủ của bạn)

Hãy gửi yêu cầu rút đơn khiếu nại đến copyright@youtube.com từ cùng địa chỉ email đã dùng để gửi đơn khiếu nại vi phạm ban đầu. Nếu khác địa chỉ email, chúng tôi có thể không xử lý được yêu cầu rút đơn khiếu nại của bạn.

Nếu video của bạn đã bị xóa:

Nếu là người dùng bị ảnh hưởng bởi đơn khiếu nại về bản quyền, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu bản quyền để yêu cầu rút đơn khiếu nại. Một số người dùng cung cấp các cách thức để người khác có thể liên hệ với họ trên kênh của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách liên hệ với những người dùng khác tại đây.

Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể xử lý yêu cầu rút đơn khiếu nại gửi từ cùng địa chỉ email hoặc cùng miền đã gửi đơn khiếu nại vi phạm bản quyền ban đầu.

* Nguồn: Youtube

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Rút đơn khiếu nại vi phạm bản quyền

Sau khi gửi thông báo vi phạm bản quyền, chủ sở hữu bản quyền có thể nhận ra rằng họ đã xác định sai nội dung hoặc có thể thay đổi quyết định về khiếu nại. Khi điều này xảy ra, YouTube sẵn sàng xử lý yêu cầu rút đơn khiếu nại về bản quyền từ bên gửi khiếu nại đó ban đầu.

Nếu bạn đã xóa video:

Nếu đã xóa một video bị cáo buộc vi phạm bản quyền, bạn có thể rút đơn khiếu nại trên trang Rút đơn khiếu nại. Ngoài ra còn có các trang khác để bạn có thể rút đơn khiếu nại đã gửi thông qua Chương trình xác minh nội dung (CVP)Hệ thống quản lý nội dung (CMS). Xin lưu ý rằng sau khi thực hiện hành động này, bạn không thể khiếu nại lại video đã bị xóa trước đó. Để gửi yêu cầu rút đơn khiếu nại, bạn cần đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn đã dùng để gửi khiếu nại về bản quyền.

Nếu bạn không có Tài khoản Google và muốn rút đơn khiếu nại vi phạm bản quyền, hãy gửi cho chúng tôi các thông tin sau:

  1. Tuyên bố rút đơn khiếu nại (chẳng hạn như "Tôi xin rút đơn khiếu nại về vi phạm bản quyền")
  2. URL hoàn chỉnh và cụ thể của video đang được đề cập đến (ví dụ: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxx)
  3. Chữ ký điện tử (nhập tên hợp pháp đầy đủ của bạn)

Hãy gửi yêu cầu rút đơn khiếu nại đến copyright@youtube.com từ cùng địa chỉ email đã dùng để gửi đơn khiếu nại vi phạm ban đầu. Nếu khác địa chỉ email, chúng tôi có thể không xử lý được yêu cầu rút đơn khiếu nại của bạn.

Nếu video của bạn đã bị xóa:

Nếu là người dùng bị ảnh hưởng bởi đơn khiếu nại về bản quyền, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu bản quyền để yêu cầu rút đơn khiếu nại. Một số người dùng cung cấp các cách thức để người khác có thể liên hệ với họ trên kênh của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách liên hệ với những người dùng khác tại đây.

Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể xử lý yêu cầu rút đơn khiếu nại gửi từ cùng địa chỉ email hoặc cùng miền đã gửi đơn khiếu nại vi phạm bản quyền ban đầu.

* Nguồn: Youtube

Was this article helpful?

Để lại bình luận?