Thay đổi múi giờ cho tài khoản quảng cáo

Bạn có thể thay đổi múi giờ cho tài khoản quảng cáo trên Facebook từ Cài đặt tài khoản quảng cáo. Khi bạn thay đổi múi giờ, tài khoản quảng cáo hiện tại sẽ bị vô hiệu hóa và mọi quảng cáo trên tài khoản quảng cáo đó sẽ ngừng chạy. Bạn không thể kích hoạt lại tài khoản này. Một tài khoản quảng cáo mới sẽ được tạo bằng múi giờ mới. Hãy sử dụng tài khoản quảng cáo mới này để chạy quảng cáo của bạn.

Lưu ý: Nếu tài khoản quảng cáo là một phần của Trình quản lý doanh nghiệp, bạn sẽ không thể cập nhật múi giờ.

Cách thay đổi múi giờ cho tài khoản quảng cáo:

  1. Đi tới Trình quản lý quảng cáo.
  2. Nhấp vào
  3. Nhấp vào Tất cả công cụ để mở rộng chế độ xem của bạn, nếu cần. Chọn Cài đặt. Bạn có thể cần phải nhập lại mật khẩu.
  4. Trong phần Thiết lập tài khoản quảng cáo, hãy tìm Múi giờ rồi nhấp vào Thay đổi múi giờ.
  5. Nhấp vào Tạo tài khoản mới. Múi giờ mặc định của tài khoản quảng cáo mới là Giờ chuẩn Thái Bình Dương (PST), do đó, hãy đảm bảo múi giờ của tài khoản quảng cáo đúng trước khi bạn tạo chiến dịch mới.

* Nguồn: Facebook

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Thay đổi múi giờ cho tài khoản quảng cáo

Bạn có thể thay đổi múi giờ cho tài khoản quảng cáo trên Facebook từ Cài đặt tài khoản quảng cáo. Khi bạn thay đổi múi giờ, tài khoản quảng cáo hiện tại sẽ bị vô hiệu hóa và mọi quảng cáo trên tài khoản quảng cáo đó sẽ ngừng chạy. Bạn không thể kích hoạt lại tài khoản này. Một tài khoản quảng cáo mới sẽ được tạo bằng múi giờ mới. Hãy sử dụng tài khoản quảng cáo mới này để chạy quảng cáo của bạn.

Lưu ý: Nếu tài khoản quảng cáo là một phần của Trình quản lý doanh nghiệp, bạn sẽ không thể cập nhật múi giờ.

Cách thay đổi múi giờ cho tài khoản quảng cáo:

  1. Đi tới Trình quản lý quảng cáo.
  2. Nhấp vào
  3. Nhấp vào Tất cả công cụ để mở rộng chế độ xem của bạn, nếu cần. Chọn Cài đặt. Bạn có thể cần phải nhập lại mật khẩu.
  4. Trong phần Thiết lập tài khoản quảng cáo, hãy tìm Múi giờ rồi nhấp vào Thay đổi múi giờ.
  5. Nhấp vào Tạo tài khoản mới. Múi giờ mặc định của tài khoản quảng cáo mới là Giờ chuẩn Thái Bình Dương (PST), do đó, hãy đảm bảo múi giờ của tài khoản quảng cáo đúng trước khi bạn tạo chiến dịch mới.

* Nguồn: Facebook

Was this article helpful?

Để lại bình luận?