Bài viết chưa đăng trên Trang

Bài viết chưa đăng trên Trang là bài viết không được đăng ngay lên Trang hoặc Bảng tin của bạn.
Các bài viết chưa đăng trên Trang cho phép quản trị viên Trang quản lý việc phân phối nội dung quảng cáo thông qua các bộ lọc đối tượng. Các bài viết nháp hoặc đã lên lịch này được phân phối vào một ngày đăng trong tương lai hoặc thông qua quảng cáo trong một nhóm quảng cáo.

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Bài viết chưa đăng trên Trang

Bài viết chưa đăng trên Trang, trước đây gọi là 'bài viết ẩn', là bài viết không được đăng ngay trên Trang hoặc bảng tin của bạn.

Các bài viết chưa đăng trên Trang cho phép quản trị viên trang quản lý việc phân phối nội dung quảng cáo thông qua các bộ lọc đối tượng. Các bài viết nháp hoặc đã lên lịch này được phân phối vào một ngày đăng trong tương lai hoặc thông qua quảng cáo trong một nhóm quảng cáo. Bạn có thể tạo bài viết chưa đăng trên Trang trong Power Editor hoặc trình biên soạn Trang.

Content retrieved from:
https://vi-vn.facebook.com/business/help/835452799843730
.

Was this article helpful?

Để lại bình luận?