Export management company (EMC)

Một công ty quản lý xuất khẩu cho các công ty khác. Nó sản xuất không có sản phẩm của riêng mình nhưng phục vụ như là một trung gian marketing quốc tế. Nó hoạt động như bộ phận xuất khẩu của công ty khách hàng và thậm chí có thể sử dụng nó.

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Export management company (EMC)

Một công ty quản lý xuất khẩu cho các công ty khác. Nó sản xuất không có sản phẩm của riêng mình nhưng phục vụ như là một trung gian marketing quốc tế. Nó hoạt động như bộ phận xuất khẩu của công ty khách hàng và thậm chí có thể sử dụng nó.

Was this article helpful?

Để lại bình luận?