Số lượt cài đặt ứng dụng

Số lượt cài đặt ứng dụng được ghi lại dưới dạng sự kiện trong ứng dụngđược ghi nhận cho quảng cáo của bạn.

Cách tính số liệu

Nếu ứng dụng của bạn kết nối với Facebook (thông qua Facebook SDK hoặc kết nối khác), thì hệ thống sẽ tính số liệu này khi sự kiện trong ứng dụng được báo cáoghi nhận cho quảng cáo của bạn.

* Nguồn: Facebook

Để lại bình luận?