Sự kiện

Bài viết này sẽ đề cập đến các vấn đề sau đây:

Bảng tóm lược

Bảng này liệt kê các sự kiện đã được kích hoạt trong ứng dụng trong phạm vi ngày hoạt động của bạn.

Bảng hiển thị các chỉ số sau cho mỗi sự kiện:

  • Số lượng: số lần sự kiện được kích hoạt
  • Số người dùng: số lượng người dùng đã kích hoạt sự kiện

Nhấp vào một sự kiện trong bảng để xem báo cáo chi tiết cho sự kiện đó. Thông tin trong mỗi báo cáo chi tiết khác nhau tùy theo sự kiện.

Chỉ số về sự kiện

Các chỉ số sau được cung cấp cho mỗi sự kiện:

  • Số sự kiện: số lần sự kiện được kích hoạt
  • Số người dùng: số lượng người dùng đã kích hoạt sự kiện
  • Số lượng mỗi người dùng: số lần trung bình trên mỗi người dùng mà sự kiện đã được kích hoạt
  • Giá trị: tổng tất cả các thông số VALUE được cung cấp cùng với sự kiện. Sử dụng chỉ số thay đổi theo ngữ cảnh này để theo dõi bất kỳ dữ liệu nào có giá trị cho ứng dụng của bạn (ví dụ: doanh thu, thời gian, khoảng cách).

Các chỉ số phản ánh thông tin khác nhau tùy thuộc vào sự kiện. Ví dụ: Số sự kiện cho sự kiện first_open cho biết số lần ứng dụng được mở lần đầu tiên, trong khi chỉ số Số sự kiện cho sự kiện in_app_purchase cho biết số lần mua hàng trong ứng dụng đã xảy ra trong ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về các sự kiện và chỉ số có liên quan của sự kiện.

Bật sự kiện dưới dạng chuyển đổi

Chuyển đổi là sự kiện quan trọng nhất của bạn. Bằng cách chỉ định một sự kiện là chuyển đổi, bạn tạo điều kiện cho báo cáo phân bổ và khả năng đăng lại trên sự kiện đó. Ngoài ra, các sự kiện chuyển đổi được tải lên ngay lập tức nhờ SDK giúp cho việc hành động dựa trên sự kiện có thể nhanh hơn.

Bạn có thể thêm tối đa 15 sự kiện cho mỗi dự án dưới dạng chuyển đổi, cùng với 3 chuyển đổi mặc định là (first_open, in_app_purchaseecommerce_purchase).

Để chỉ định sự kiện là chuyển đổi:

  1. Trong Analytics, hãy điều hướng đến ứng dụng của bạn.
  2. Nhấp vào Sự kiện, sau đó nhấp vào Cài đặt mạng.
  3. Trong hàng cho sự kiện đó, hãy bật chuyển đổi trong cột Đánh dấu là chuyển đổi.

Sau khi đã bật sự kiện dưới dạng chuyển đổi, sự kiện sẽ có sẵn trong PHÂN BỔ > SỰ KIỆN CHUYỂN ĐỔI. Báo cáo phân bổ bắt đầu cho sự kiện đó vào thời điểm bạn bật nó dưới dạng chuyển đổi.

Bạn không thể chỉ định sự kiện ad_clickad_impression làm chuyển đổi.

Để xem các Sự kiện chuyển đổi được Google Ads được phân bổ trong báo cáo phân bổ Google Ads của bạn, hãy liên kết dự án Firebase với Google Ads, rồi nhập Sự kiện chuyển đổi Firebase sang Google Ads (Công cụ → Chuyển đổi → Firebase).

Lưu ý: thông số sự kiện VALUE đi kèm với sự kiện chuyển đổi phải là số và phải kèm theo mã đơn vị tiền tệ.

* Nguồn: Google Analytics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.