Database

Tóm tắt thông tin về khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng nói chung bao gồm dữ liệu nhân khẩu học và tâm lý cũng như lịch sử mua hàng và hồ sơ về địa chỉ liên hệ thương hiệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.