Thu thập thông tin

Lĩnh vực khoa học dựa trên việc phân loại hoặc tìm kiếm thông qua bộ dữ liệu lớn để tìm thông tin có liên quan.